มอบป.กศ. หลักสูตรบริหารท่องเที่ยวผู้บริหารระดับสูง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ณ The Moonlight Hall ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson Heritage Quarter)

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นหลักสูตรที่ประศาสน์วิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจโรงแรม สมาคมการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง และหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล อันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไปในอนาคต”

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 นี้ ดำเนินการภายใต้ความต้องการของตลาด โดยแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 3 บทเรียน 3 ชุดวิชา ได้แก่ “Harnessing Technology for Sustainable Tourism Management in Digital Age” ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล, “Developing Professional Leadership & Management Skills for Sustainable Tourism Industry” พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและนักบริหารการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงสู่ความยั่งยืน และ “Create Meaningful Travel Experiences through Innovation for Sustainable Tourism” ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายสู่ความก้าวหน้าที่ทันสมัยและยั่งยืน

อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี และในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สามพราน ทรู ดิจิทัล พาร์ค และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสามารถนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจากเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ได้อบรมมาตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ททท. ต่อไปอีกด้วย

ติดตามได้ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร: 0 2250 5500 ต่อ 4920-4923

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *