3 องค์กรรัฐ เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตราควบคู่กับการคัดกรองและการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวและการกำกับดูแลระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วยระบบ API/linkage โดย ททท. ดำเนินการจัดทำระบบ VISA Pre-Scan System (VPSS) Gateway ที่สามารถช่วยคัดกรอง และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยในเบื้องต้น เพื่อให้การขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ของนักท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดย ททท.จะนำข้อมูลนักท่องเที่ยวและรายละเอียดการนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบกับข้อมูลต้นทางของนักท่องเที่ยว อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ประกัน ความถูกต้องของรายละเอียดการนำเที่ยว เป็นต้น  และจัดส่งข้อมูลให้กับกรมการท่องเที่ยวและกรมการกงสุล (ระบบ e-Visa) ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว”

นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า “กรมการกงสุลจะใช้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทนำเที่ยว ที่ลงทะเบียนกับระบบสารสนเทศใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) ของกรมการท่องเที่ยวและข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากระบบ VISA Pre-Scan System (VPSS) Gateway ของ ททท. เป็นข้อมูลประกอบในการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวให้รวดเร็วขึ้นจากเดิม 7 วันทำการ เป็น 2-3 วันทำการ นับเป็นการอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและธุรกิจนำเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยสำหรับความร่วมมือในระยะต่อไปจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการข้อมูลการนำเที่ยวให้หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติสามารถช่วยดูแลนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย มีประสบการณ์ที่ดีในการมาเที่ยวไทย นับเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยเชิงคุณภาพในระยะยาว”

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “กรมการท่องเที่ยวมีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงกับคู่สัญญาต่างประเทศที่กรมการกงสุลจัดส่งให้และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศใบสั่งงานมัคคุเทศก์และที่เกี่ยวข้องกับระบบ VPSS ที่ ททท. กำกับดูแล และระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ของกรมการกงสุล”

ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับการตรวจลงตราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดันให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายจำนวน 25-30 ล้านคน ในช่วงปลายปีนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *