“การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง”

การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) หลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกมิติและวิธีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจได้จริง เพื่อให้ได้แผนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Digital Transformation โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงถึงธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายส่งผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน ส่งเสริมการบริโภคของ ภาคครัวเรือนและกระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระจายรายได้โดยตรงสู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาภายในของแต่ละภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในทุกด้าน”

นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า “เนื้อหาการอบรมการบริหารประกอบด้วย 3 Modules ตามชื่อย่อของหลักสูตร TME ได้แก่ Technology ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Harnessing Technology for Tourism Management in Digital Age), Management พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และนักบริหารการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง (Developing Professional Leadership & Management Skills for Tourism Industry) และ Experience ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ก้าวหน้าและทันสมัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (Create Tourism Experience through Innovation)”

นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โดยหลักสูตรนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรและองค์กรเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ได้นำประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางดิจิทัล รวมถึงความเป็นผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของทรู เชื่อมโยงพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ อาทิ ดิจิทัล ดิสรัปชัน ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงลึก และหลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และการบริการ เป็นต้น มั่นใจว่า หลักสูตรนี้จะเติมเต็มความสามารถของผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความตั้งใจในการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด 7 Greens ของ ททท.”

ทั้งนี้  หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ มีการกำหนดสัดส่วนของผู้รับการอบรมจากธุรกิจโรงแรมและคมนาคม ธุรกิจการจัดการภาคบริการและสินค้าธุรกิจด้านสารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษา และกลุ่มสตาร์ทอัพ สมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ สื่อมวลชน โดยมีระยะเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน 56 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน 2566 (สัปดาห์ละ 1 วัน) เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ1 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *