CCIO รุ่นที่ 6 “อยู่ดี มีนวัตกรรม เศรษฐกิจยั่งยืน”

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 เพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเมืองที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงอนาคตที่ยั่งยืน เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2566

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กล่าวว่า “หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมได้รวบรวมนักพัฒนาเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้ามาสร้างเครือข่ายของนักบริหารเมืองเพื่อสร้างความร่วมมือ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตร ที่เปิดให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมอบรม ให้เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาพื้นที่เมืองและท้องถิ่นบนพื้นฐานของนวัตกรรม”

ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวถึงในส่วนของการเข้ามาร่วมในหลักสูตรนี้ ว่า  “เนื่องจาก CEA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารเมืองที่จะเล็งเห็นถึงศักยภาพของท้องถิ่นและสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ ผนวกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และผสานเข้ากับนวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและถูกใช้เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมือง โดยผู้เข้าร่วม จะได้เรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อน“เมืองสร้างสรรค์” โดยมีเครื่องมือตั้งต้นจากการพัฒนาพื้นที่ อย่าง “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ต่อยอด-ผลักดัน ทั้งสินทรัพย์-คน และพื้นที่ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ให้เกิดเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยการออกแบบและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร CCIO ที่มุ่งให้ในแต่ละพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยตนเอง และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ”

หลักสูตร CCIO รุ่นที่ 6 ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีนวัตกรรม เศรษฐกิจยั่งยืน” จะมุ่งเน้นมิติเมืองนวัตกรรมต้องมีความสมดุล ต้องเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ต้องมีการสร้างและใช้นวัตกรรม ต้องมีสตาร์ทอัพ ฯลฯ โดยมี 8 หัวข้อการอบรม ภายใต้ 3 โมดูลหลัก คือโมดูลพื้นฐาน (Foundation) ประกอบด้วยหัวข้อ “เมืองแห่งอนาคต” (City of The Future) “กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง” (New Paradigm of City Economy) “นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง” (UrbanTech Innovation), โมดูลประเด็นร่วมสมัย (Contemporary Issues) ประกอบด้วยหัวข้อ “ทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต” (Innovative Talent) “การร่วมทุนภาครัฐ ภาคเอกชน” (Public Private Partnership) และ โมดูลเครื่องมือการบริหารเมือง (Tools) ประกอบด้วยหัวข้อ “วิทยาการข้อมูลสำหรับการบริหารเมือง” (Data Science for City Management) “การสื่อสารเมือง” (City Branding) และที่พิเศษในปีนี้กับหัวข้อ “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม” (Creative city as the key driver of Innovation)

ติดต่อสอบถามเข้าร่วมอบรมได้ที่ cciothailand@gmail.com หรือ http://ccio.nia.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *